• Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Reprezentowanie Klienta w urzędach
  • Sporządzanie finansowych raportów miesięcznych według wymagań klienta
  • Sporządzanie rocznych bilansów spółek zarówno w formie uproszczonej jak i rozszerzonej zgodnej z  wymogami obowiązującymi na GPW
  • Przygotowanie dokumentacji obowiązujących w spółkach np. zasady obiegu dokumentów, planu kont z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostki, zasad polityki rachunkowości firmy
  • Przygotowywanie projektów dokumentacji na potrzeby organów zarządzających lub nadzorujących spółkę np. : sprawozdań Zarządu z działalności jednostki, uchwał na Zgromadzenia Wspólników, protokołów z zebrań  itp.
  • Sporządzanie sprawozdawczości GUS, PFRON
  • Przygotowanie dokumentów oraz formularzy rejestracyjnych do KRS, US, GUS, ZUS